Miljöpolicy

  • Rosenlunds Vårdcentral följer tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som Rosenlunds Vårdcentral berörs av.
  • I syfte att förebygga och minska vår miljöpåverkan, väger vi in miljöaspekter vid läkemedelsförskrivning, samt strävar mot minskad mängd förbrukningsmateriel, där papper är en betydande del.
  • Vi arbetar för att höja miljömedvetenheten hos alla medarbetare genom utbildning och information.
  • Rosenlunds Vårdcentrals miljöarbete förbättras genom att våra miljömål utvärderas och följs upp regelbundet.
  • I kontakt med patienter, anhöriga, färdtjänst, apotek, leverantörer och andra intressenter strävar vi efter att i möjligaste mån agera miljömedvetet.
  • Rosenlunds Vårdcentral har ett certifierat miljösystem.

Ladda ner Rosenlunds Vårdcentrals Miljöcertifikat

Vår miljöpolicy

Vi strävar efter att göra vår personal medveten om miljöfrågor genom utbildning & samverkan med omgivande samhälle.

Läs vår miljöpolicy

Behöver du lämna återbud?

Ring dygnet runt till vår telefonsvarare på telefonnummer 08 – 658 19 26

OBS! Avbokning ska ske senast 24 timmar före besökstiden.